skip to Main Content

Equality of arms? Schakel een contra expert in

Schakel een contra-expert in!

Niemand zit op schade te wachten. Maar als er zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet dan is het voor verzekerden een fijne gedachte dat zij kunnen vertrouwen op de kennis en ervaring van een eigen deskundige, de contra expert, die ze helpt met het opstellen van de claim en het vaststellen van de omvang van de schade. Echter, er zijn veel meer zaken waar verzekerden mee te maken krijgen waarbij de kennis en advisering van een contra-expert van grote toegevoegde waarde is.

Zo kan het voorkomen dat er binnen zeer korte tijd – soms zelfs slechts een paar dagen – een strategie moet worden bepaald die van cruciaal belang is voor de korte en lange termijn. In die strategie worden tal van zaken meegenomen, waaronder noodmaatregelen, sloop, tijdelijke huisvesting, uitbesteden productie, aanschaf nieuwe middelen en communicatie richting klanten. Op die manier worden verzekerden meegenomen in het proces en ontdekken zij wat ze te wachten staat als zij te maken krijgen met een schade.

De meeste verzekerden hebben nog nooit eerder een schade meegemaakt en hebben in zo’n situatie dan ook geen idee hoe zij een allesomvattend strategisch plan moeten vormgeven en opstellen. Zij zijn op zo’n moment vaak ten einde raad en hebben hulp en bijstand nodig. De contra experts van Troostwijk Expertises kunnen ze daarbij helpen en zorgen voor rust in de chaos en evenwicht in de verhoudingen tussen de verzekeraar en de verzekerde volgens het principe van ‘equality of arms’. De contra expert zit als het ware op de leuning van de stoel van de verzekerde, kijkt over diens schouder – als partner – mee naar het proces en voorziet de verzekerde van alle benodigde begeleiding en adviezen.

Vaste taxatie

In het geval van schade is het voor de schadeafhandeling een groot voordeel als de verzekerde een vaste taxatie heeft laten uitvoeren. Alle aspecten en vraagstukken die een rol spelen bij de bepaling van de waarde, zijn dan immers al behandelt. Dit versnelt het proces enorm en bespaart veel moeite, kosten en tijd.

Aanvullende milieueisen

Sinds begin dit jaar zijn er aanvullende milieueisen vanuit de BENG, de wet Bijna Energie Neutrale Gebouwen die vanaf 1 februari 2022 aan het Bouwbesluit toegevoegd. Het kan zijn dat bepaalde duurzaamheidseisen van overheidswege worden opgelegd, zoals een mogelijke aanschaf van PV-installaties en warmtepompen. De wet geeft aan dat je aan de eisen moet voldoen op het moment dat je gaat (her)bouwen. De meeste verzekeringspolissen hebben hier een voorziening voor opgenomen in de polis, maar die is helaas niet altijd toereikend. Daaruit blijkt maar eens temeer dat je als ondernemer na een calamiteit voor investeringen staat die je van tevoren niet had begroot.

Troostwijk Index

Zoals eerder gememoreerd is het een groot voordeel als er een vaste taxatie is uitgevoerd. Maar als er eenmaal getaxeerd is, hoe behoud je dan de juiste waarde? Je behoudt de juiste waarde als je de Troostwijk Index toepast gedurende de looptijd van het rapport. Zo stijgt de verzekerde som jaarlijks mee. De Troostwijk Index is gebouwd voor verzekeringsdoeleinden en indexering zorgt voor een extra garantie.

Milieuschade

Een ander belangrijk punt dat we graag willen aanstippen zijn de gevolgen van milieuschade. Neem als voorbeeld PV-installaties. Tijdens en na een brand kunnen brokstukjes tot ver in de omgeving verspreid worden en zorgen voor overlast. De opruimingskosten zijn meestal meeverzekerd op de polis, echter is dit niet altijd toereikend want ook hier gelden limieten. Wij zijn van mening dat verzekerden op voorhand zouden moeten worden gewezen op de – financiële – gevolgen van een dergelijke schade.

Ons advies luidt: aan de voorkant goed regelen en risico-inspecties

De verzekeringsmarkt zal moeten inspringen op deze dynamiek om samen met betrokkenen tot een goede oplossing te komen. Uiteindelijk gaat het er toch altijd om dat een verzekerde na een calamiteit schadeloos wordt gesteld. Dat kan alleen maar als het aan de voorkant goed is geregeld met een maatwerk polis die actueel is en gekoppeld is aan een deskundigentaxatie. Laat het risico van tevoren inspecteren om zo tot een goed inzicht te komen waar het gevaar dreigt en welke maatregelen genomen kunnen worden om de kans op schade te minimaliseren. Ook voor risico-inspecties en advisering en begeleiding omtrent preventiemaatregelen bent u bij ons, Troostwijk, aan het juiste adres.

Het allerliefste voorkomen wij met onze inspecties en preventie-adviezen alle schades. Er valt enorm veel winst te behalen als meer ondernemers zich bewust worden van de mogelijkheden op risico’s beheersbaar te maken. Er zijn vaak slechts enkele simpele aanpassingen nodig om de situatie veilig te maken. Helaas realiseren de meeste ondernemers dit pas als het al te laat is. Mocht je te maken krijgen met een schade, onthoudt dan: schakel bij schade altijd een contra-expert in! Hoe eerder, hoe beter.

Back To Top
×Close search
Zoeken