Waarde in het economische verkeer (woz)

De waarde in het economische verkeer, artikel 17, lid 2 (Wet WOZ):

"de waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen".

Ingevolge artikel 17, derde lid van de Wet Waardering onroerende zaken wordt, behoudens bij woningen en rijksmonumenten (Monumentenwet 1988), de waarde bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan de waarde in het economische verkeer.

Onder de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak wordt verstaan: "het bedrag benodigd om een onroerende zaak te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft, bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de aard en de bestemming van de zaak evenals de sinds de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering, waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen".

Het begrip waarde in het economische verkeer wijkt, als gevolg van het hanteren van de zogenaamde leegstandsfictie en de verkrijgingfictie alsook de te hanteren waardepeildatum, af van de standaard definitie ©IVS 2013 Marktwaarde.

Waardebegrippen

Bases van waarde onroerende zaken

Mortgage Lending Value

Bases van waarde onroerende zaken

Reële waarde

Bases van waarde onroerende zaken

Besluit Actuele Waarde