Reële Waarde

Onder de reële waarde (Dutch GAAP) wordt verstaan:

"het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde (gelijkblijvend)

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde (IFRS13)