Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

VPB Plicht voor overheidsondernemingen

Op Prinsjesdag 2014 is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen bij de Tweede Kamer ingediend. Waarna het voorstel op 18 december 2014 is aangenomen. Ondanks dit ogenschijnlijk vlotte proces, kent het dossier VPB plicht voor overheidsondernemingen een lange geschiedenis. De spreekwoordelijke druppel leek uit Europa te komen, in de vorm van een staatssteunonderzoek door de Europese Commissie.

Hoofdlijnen wetvoorstel

In hoofdlijnen betekent dit wetvoorstel in de praktijk dat het uitganspunt aangaande de belastingplicht voor overheidsondernemingen is omgekeerd. Van niet belastingplichtig tenzij naar belastingplichtig tenzij.

Voor een belastingplicht in de Wet VPB dient een activiteit als onderneming te kwalificeren. Van een onderneming is sprake als met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid wordt deelgenomen aan het economische verkeer, met het oogmerk om winst te behalen (inc. structurele vermogensoverschotten). Wanneer in concurrentie wordt getreden met private aanbieders kan ook sprake zijn van een onderneming.

De soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Het verkoelende effect bij deze regeling, is te vinden in een aantal vrijstellingen, die kort gezegd betrekking hebben op: instellingen die bekostigd onderwijs- en onderzoeksactiviteiten verrichten, academische ziekenhuizen en een aantal zeehavenbeheerders. Aan de objectieve kant bij: quasi-inbestedingen, overheidstaken en bepaalde samenwerkingsverbanden.

Belaste actviviteiten
Overheidslichamen zullen moeten inventariseren welke activiteiten belast zijn. Hierbij is te verwachten dat belaste activiteiten in aparte rechtspersonen worden ondergebracht of zelfs geheel gestaakt, om een VPB plicht (en vooral administratieve last) te voorkomen of te verleggen.

Voorbeelden van belaste activiteiten zijn:
 - Exploitatie vastgoed  
 - Exploitatie openbare ruimte
 - Velden en zwembaden
 - Bibliotheken
 - Theaters
 - Peuterspeelzalen
 - Exploitatie sportzalen
 - Afval en energie
 - Vervoer
 - Sociale ondersteuning Musea

Voor belaste activiteiten zal een fiscale openingsbalans moeten worden opgesteld. Het fiscale resultaat is echter niet gelijk aan het resultaat op grond van het Besluit “Begroting en Verantwoording verantwoorde resultaat” (BBV). De fiscale waarderingsgrondslagen wijken af van de grondslagen van het BBV. Hierdoor voldoet de bestaande administratie bij overheidslichamen niet voor een fiscale openingsbalans.

Onnodige belastingdruk
Naast het feit dat de belastingdienst een dergelijke aangifte niet accepteert kan het tot een onnodig forse belastingdruk leiden.

Bij overheidsbedrijven speelt het voorzichtigheidsbeginsel in de financiële administratie een prominente rol. Vanuit het publieke karakter worden prognoses aan de inkomsten en uitgave kant behoudend ingeschat.

De vennootschapsbelasting is een winstbelasting. Wanneer activa door verkeerde waarderingsgrondslagen en behoudende schattingen laag op de fiscale openingsbalans komen, wordt een in de toekomst vereiste opwaardering van het actief, gezien als belastbare winst.

Om deze onnodige belastingheffing te voorkomen is een juiste taxatie essentieel.

Troostwijk heeft decennia lang ervaring in het waarderen op Waarde in het economisch verkeer. Daarnaast treden wij op dit specifieke onderwerp, in vooroverleg met de Belastingdienst. Middels deze combinatie elimineren wij discussie achteraf over de methodiek en de waarde.

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer