Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

Interview met Marcel de Boer in Vastgoedjournaal.nl van 11 september 2014

Taxatie Special: ‘Stevig fundament voor versterking beroepsgroep’

De komst van een centraal taxateursregister legt een stevig fundament voor de versterking van de beroepsgroep. Zo meent Marcel de Boer, directeur van Troostwijk en voorzitter van NVM Business. “Maar daarmee is het huis niet af. Er komen nog heel wat veranderingen op ons af. Ook daar zullen we flexibel op moeten reageren.”
“Van oudsher kent onze beroepsgroep een sterke versnippering,” aldus De Boer. “Er zijn nog onderlinge verschillen. Het is belangrijk dat we over die historie heenstappen en tot samenwerking en centralisatie komen.” De afgelopen tijd zijn er volgens hem al heel wat initiatieven genomen om de onafhankelijkheid van taxateurs te vergroten en de kwaliteit en transparantie van het werk te versterken.
“De komst van een centraal taxateursregister, inclusief afspraken over certificering en educatie is daarvan slechts één onderdeel. We hebben te maken met standaardisatie en normstelling. Er zijn afspraken gemaakt over de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de rapportages. En ook heel belangrijk; taxateurs krijgen dankzij StiVAD (Stichting Vastgoeddata) toegang tot goede data. Daarmee is een fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van het taxatieberoep. En kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van ons imago.”

Fundament in aanbouw
Waar staan we in die ontwikkeling? “Om in bouwtermen te blijven: het fundament is in aanbouw, de bouwstenen zijn aangevoerd. Het taxatiehuis met zijn verschillende kamers kan de komende jaren worden afgebouwd.” Maar de komende tijd, zo zegt De Boer, zullen nog heel wat nieuwe verbindingen moeten worden gemaakt. “We moeten voorwaarts. Om nogmaals bij de bouwpraktijk te blijven: de timmerman, metselaar en loodgieter moeten samenwerken. Anders mislukt het bouwproject. We kennen binnen de beroepsgroep kleine kantoren, grote kantoren, brancheorganisaties, toezichthouders: iedereen heeft zijn eigen belangen. We zullen goed naar elkaar moeten luisteren. Troostwijk is in ieder geval bereid samen de professionalisering in te gaan.”
Marcel de Boer oogt tevreden. “Het probleem is ons duidelijk. En de vraagstelling is nu wel zo’n beetje helder. Feitelijk kennen we voor alle deelgebieden een Plan van Aanpak. Invoering vraagt vervolgens tijd, veel tijd.” Hij benadrukt dat nog wel wat knopen moeten worden doorgehakt. “Hoe realiseren we een scheiding tussen makelaars en taxateurs? Dat zijn twee verschillende werelden. De noodzakelijke scheiding van activiteiten is echt niet alleen een vraagstuk voor eenmanszaken. Ook binnen grote kantoren, waar vastgoed wordt beheerd, makelaars actief zijn en waar ook taxaties worden uitgevoerd, zal een heldere scheiding moeten ontstaan. Het moet zonder meer duidelijk zijn dat een taxateur bij de bepaling van een waarde niet wordt beïnvloed door andere belangen binnen zijn bedrijf. Dat raakt het business model van sommige bedrijven. En dat zal dus ergens pijn doen. ”

Stap voorwaarts
De Boer zou ook graag een extra stap voorwaarts maken. “Ik ben voorstander van medeondertekening van de jaarverslagen door de taxateur. Dan draagt hij formeel de verantwoordelijkheid voor de bepaling van de waarde van het vastgoed. Hij is immers degene die verstand heeft van de ‘linker bovenkant van de balans’. Maar zijn accountants bereid daarvoor de ruimte te geven? Daarover zullen we met elkaar tot afspraken moeten komen.”
Ook wijst hij op de noodzaak van uniformering van taxatierapporten. De markt moet de rapportages onderling kunnen vergelijken. En taxateurs moeten makkelijker toegang krijgen tot een centrale database. “We moeten over de juiste informatie kunnen beschikken om ons werk goed te doen. Hoe gaan we die informatie ontsluiten? Hoe weten we vervolgens dat die informatie betrouwbaar en bruikbaar is? We leven in een tijdperk van ‘big data, maar in Nederland houden we – ondanks de goede activiteiten van StiVAD - de kaarten toch liever tegen de borst.”
Een aparte problematiek betreft de WOZ-waarde. “Ook die waarde speelt een rol in ons handelen. Hoe tijdig en volledig zijn de waardebepalingen door gemeenten? Kunnen we daar op voortborduren? De gemeenten moeten nog wel een slag maken. Als we erin slagen die waardebepalingen verder te professionaliseren, dan kan dat ons bij ons werk helpen.”

Eisen van Brussel
Partijen en organisaties die denken dat met alle maatregelen die taxatiebranche nu in voorbereiding heeft alles wel voor elkaar is, die komt volgens De Boer bedrogen uit. “De wereld staat niet stil. Europa zal de komende jaren verder richting geven aan de vaststelling van grondwaarde, onteigening, ruilverkaveling en erfpacht. Daar gaan miljarden in om. Ook daarvoor geldt dat een juiste waardering belangrijk is voor de continuïteit in de economische ontwikkeling. De eisen van Brussel raken het hart van ons vak. We zullen ons de komende jaren dus flexibel moeten opstellen. Het aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid vraagt over vijf jaar wellicht weer een nieuw taxatiehuis.”    
Bestaat het vertrouwen dat die broodnodige flexibiliteit door al die verschillende partijen kan worden opgebracht? “Het gaat om risicobeheersing. Risico’s horen bij het leven. Die zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar met de juiste kaders en de juiste voorwaarden kunnen we de zaak beheersbaar maken. Iedereen zal steeds opnieuw moeten schakelen, maar uiteindelijk zullen we gestalte geven aan een volwassen, integere, hoogwaardige beroepsgroep. Een beroepsgroep die met ere haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt.”
Door: Bert Pots 

Marcel de Boer (52) is dagvoorzitter bij het Waarderingscongres volgende week op Nyenrode. Hij is werkzaam als algemeen directeur bij Troostwijk. Jaarlijks geeft Troostwijk - met circa tachtig taxateurs in dienst- voor 70 miljard euro aan waardes af voor onder meer commercieel vastgoed. Sinds afgelopen voorjaar vervult hij ook de functie van voorzitter van de vakgroep NVM Business. 

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer